ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา ร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในระยะต่อไป โดยมีนายมนตรี หมวกไสว ปลัด อบจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้