ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน
โครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  วันที่  6  มีนาคม  2563  ณ  มัสยิดมานารุลอิสลามบ้านตาลาแน หมู่ที่  3   ตำบลวังพญา อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา    ภายใต้การทำงานของคณะทำงานของ  อบจ.ยะลา  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข  กิจกรรมรับเรื่องราวรองทุกข์ร้องเรียน  กิจกรรมการพัฒนาศาสนสถาน  เช่นการตักหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสภาพพื้นที่  และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน