ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดประชุม จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต