ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ยะลา รองประธานสภา สมาชิกสภา นำบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ต้องแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลให้ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงมีการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563