ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่น
19 มิถุนายน 2563 นายมุขตาร์ มะฑา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ