ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัด
19 มิถุนายน 2563 ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดการบริการสาธารณะ ครั้งที่ 1/2563 
ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา