ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา
วันที่ 4 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต