ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังการทำนุบำรุงศาสนาให้กับข้าราชการและพนักงานในสังกัด