สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผ่านช่องทางใดบ้าง

 • เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 • Facebook Fan Page องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 • ช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 • วารสารศรีญาลอ อบจ.ยะลา
 • ทวิตเตอร์(Twitter) อบจ.ยะลา
 • สามารถยื่นแบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผ่านช่องทางใดบ้าง

 • กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-203629
 • ยื่นผ่านระบบ E-Services
 • ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ช่องทางใดบ้าง

 • ที่ตั้ง : 1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 • โทรศัพท์ : 073-203610
 • โทรสาร : 073-203621
 • อีเมล์ : yalapaoinfo@gmail.com
 • อีเมล์ : yalapaoinfo@gmail.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร/สำนัก/กอง

 • นายก อบจ. 0-7320-3616
 • รองนายก อบจ. (1) 0-7320-3617
 • รองนายก อบจ.(2) 0-7320-3618
 • เลขานุการนายก อบจ. 0-7320-3626
 • ปลัด อบจ. 0-7320-3670
 • รองปลัด อบจ. (1) 0-7320-3627
 • รองปลัด อบจ. (2) 0-7320-3620
 • หน.สำนักปลัด อบจ. 0-7320-3622
 • กองกิจการสภาฯ 0-7320-3613
 • ผอ.กองกิจการสภาฯ 0-7320-3615
 • กองแผน 0-7320-3612
 • ผอ.กองแผน 0-7320-3614
 • กองคลัง 0-7320-3629,0-7320-3630
 • ผอ.กองคลัง 0-7320-3623
 • กองช่าง 0-7320-3625
 • ผอ.กองช่าง 0-7320-3624
 • กองการศึกษาฯ 0-7320-3628
 • คลินิคเซนเตอร์ อบจ.ยะลา 0-7320-3640