อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑
หน้าแรก   /  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑