โครงสร้างองค์กร
หน้าแรก   /  โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายบริหาร

นายมุขตาร์ มะทา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ว่าง -

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ดร.ระเด่น สะมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมูหัมมัดอามีน มะทา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเฟาซี กะโด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลเลาะ สะดะ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวันอาหมัด โตะอาดัม

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายมะหะมะ วาแมดีซา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมะรอซิ รอยิง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายมะดารี ยะยือริ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอเมืองยะลา

นายรุซลัม อาลี

สมาชิกสภาฯ  เขต 1 อ.เมือง

นายวรเกียรติ ไชยชนะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 อ.เมือง

นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์

สมาชิกสภาฯ  เขต 3 อ.เมือง

นายนิลุกมาน อัลอิดรีสี

สมาชิกสภาฯ  เขต 4 อ.เมือง

นายอารีย๊ะ บินมีน

สมาชิกสภาฯ  เขต 5 อ.เมือง

นายมานะ ปาดอ

สมาชิกสภาฯ  เขต 6 อ.เมือง

นายอุสมาน หะยีมะเร๊ะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 7 อ.เมือง

นายมะลาวี บิงดอเลาะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 8 อ.เมือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอรามัน

นายมะหะมะ วาแมดีซา

สมาชิกสภาฯ  เขต 1 อ.รามัน

- ว่าง -

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 อ.รามัน

นายหาซัน มิงมะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 3 อ.รามัน

นายอารมัน ดาวาลี

สมาชิกสภาฯ  เขต 4 อ.รามัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอบันนังสตา

นายสมัง สะระยะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 1 อ.บันนังสตา

นายไฟซอล ยูโซะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 อ.บันนังสตา

นายมะรุสะดี ดีสะเอะ

สมาชิกสภาฯ  เขต 3 อ.บันนังสตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอยะหา

นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล

สมาชิกสภาฯ  เขต 1 อ.ยะหา

นายอาหามะ สานอ

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 อ.ยะหา

นายมะรอซิ รอยิง

สมาชิกสภาฯ  เขต 3 อ.ยะหา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอเบตง

นายไพซอล ดามาอู

สมาชิกสภาฯ  เขต 1 อ.เบตง

นายสัณฑนพ ยานุมาศยุคล

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 อ.เบตง

นายมะฮะมะยูโซะ ปาแว

สมาชิกสภาฯ  เขต 3 อ.เบตง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอธารโต

นายซอมะ มะเซ็ง

สมาชิกสภาฯ  อ.ธารโต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอกรงปินัง

นายมะดารี ยะยือริ

สมาชิกสภาฯ อ.กรงปินัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอกาบัง

- ว่าง -

สมาชิกสภาฯ อ.กาบัง