[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 อบจ.ยะลา เปิดศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนตำบลลำพะยา
 
          วันที่ 28 มกราคม 2559 อบจ.ยะลา บูรณาการร่วมกับ อบต.ลำพะยา ทำพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลลำพะยา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับอบต.ลำพะยา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงจากผู้สูงอายุตำบลลำพะยา และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 อบจ.ยะลา เปิดศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนตำบลตาชี
 
          วันที่ 26 มกราคม 2559 อบจ.ยะลา บูรณาการร่วมกับ อบต.ตาชี ทำพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุชุมชนตำบลตาชี และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงจากผู้สูงอายุตำบลตาชี และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมี ดร.ระเด่น สะมะแอ รอง นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
 กองกิจการสภา อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการฯ
 
            กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลาร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้
 การประชุมถอดบทเรียน โครงการเคริอข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพิ่อการพ้ฒนาด้านภาษาไทยของเด็กในจังหวัดยะลา
 
          เมื่อวันที่ 23 ม.ค 59 ที่ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา มีการประชุมถอดบทเรียน โครงการเคริอข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพ้ฒนาด้านภาษาไทยของเด็ก ในจังหวัดยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีคณะครูจาก 16 โรงเรียนนำร่อง เขต อ.เมืองยะลา หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมนักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.ยะลา และคณาจารย์จาก มรย.กว่า 70 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอล กิจกรรม
 

 


 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ


  
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter