[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนาสถาน
 
          อบจ.ยะลา แจ้งขอเชิญชวนประชาชนชาวจัหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ 2560 ในวันศุกร์ ที่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ มัสยิดบือเส้ง ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 
 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา
 
          เมื่อวันที่  22 มิย 60 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ยะลา ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมย 60 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมอบจ.ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ญัตติ การเสนอชื่อผ้แทนอปท.เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ รร.ลำพะยาประชานุเคราะห์ และญัตติอื่นๆ 
 แจ้งเปิดประชุมสภาองค์การการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2560  ในวันพฤหัสบดี  ที่  22 มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  หากท่านใดสนใจรับฟังการประชุม  สามารถติดต่อสอบถามไก้ที่  073-203613
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดและเรียงความ
 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีเวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียธรรมเนียม
 แจ้งการรับเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ปี พ.ศ.2558-2559
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
 กำหนดการเดินทางโครงการ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter