[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน
 
 กิจกรรมเคารพธงชาติ
 


อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวันราชการ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในทุก ๆ เช้า
 ประชุมวิชาการ โครงการ การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ
 

 

อบจ.ยะลา ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลนครยะลา และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "เครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑ ของโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา"เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 อบจ.ยะลา ดูงานที่ประเทศอิตาลี
 
          กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและองค์กร ภาครัฐ หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองน๋าอยู่อย่างยั่งยืน(Local Administrative Orgnization Imge Enhancement to Excellence Orgnization management for Sustainable city and Living)
 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่องรับรองรายงานการประชุม และญัตติ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2555-2557 และญัตติ ขอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2557 กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
 รายละเอียดราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ฯ
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2558
 รายละเอียดราคาตามท้องตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป
 รายละเอียดราคากลางปุ๋ยอินทรีย์เคมี
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูกีรออาตีต้นแบบ นักเรียนกีรออาตีต้นแบบ และสถานศึกษากีรออาตีต้นแบบ
   


 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดชั้นเดียว
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารพร้อมลานตลาดกลางสินค้าการเกษตร อบจ.ยะลา ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter