[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 อบจ.ยะลา จัดกิจรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1437
 
          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำ ฮ.ศ.1437 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบจ.เข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
 
         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ยะลา

 แจ้งประชุมสภา อบจ.ยะลา
 


          อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ยะลา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่073-203613

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอล กิจกรรม
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่องผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ เพื่อเปลี่ยนสายฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
 ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คศล.2 ชั้น บ้านกาเตาะ
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง(หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร(ผอ.กองการศึกษา)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2558
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่องการเรียกเก็บค่าบริการการใช้ห้องประชุม อบจ.ยะลา พ.ศ. 2552
 สถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเข้าทำงานในสถานประกอบการจังหวัดยะลา
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องนํ้าตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่องการประมูลเช่าอาคารห้องนํ้าตลาดบันนังสตา
 จัดจ้างทำเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2557
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
 แผนภูมิกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ (ประจำปีงบประมาณ 2558)
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการให้บริการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ ประจำเดือน มกราคม 2558
 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน ในงานบริการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2558
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ราคากลาง
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แผนการจัดหาพัสดุ
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">รายงานรายรับ-รายจ่าย
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">งบแสดงฐานะทางการเงิน
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แบบฟอร์มต่าง ๆ
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="m">รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1
หน้าแรก | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="sa">เกี่ยวกับเรา | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="sa">แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="sa">เว็บลิงค์ | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='1' and categoryName='ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง' order by ordering desc Limit 1 class="sa">Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter