[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 ประมวลภาพโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ
 
          อบจ.ยะลา กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน "อบจ.สัญจร สู่ชุมชน" คณะผู้บริหารร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และการดำเนินงานของอบจ.ยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ
 
          อบจ.ยะลาขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม หมู่ที่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมพัฒนาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั่ว
 อบจ.ยะลา จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
 
          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต่างๆในจังหวัดยะลา จัดงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559" ภายในงานมีการแสดงจากผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพร กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ การแสดงสินค้าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ
 
         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559ที่ผ่านมา นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำขณะทำงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอล กิจกรรม
 

 


 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter