[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาวันศุกร์
 
         เมื่อวันที่ 13 พฤาภาคม 2559 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนา มัสยิดอิสลาฮิดดีน ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา  โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีรั้ว กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ จาก อสม.ในเขตพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ประจำปี2559

 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ญัตติ ขอความเห็๋นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และญัตติอื่นๆ
 การแข่งขันเซปักตะกร้อและการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2559
 
 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
 
     อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดอิสลาฮิดดีน ม.ที่ 5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากคณะอสม.ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สัญจร สู่ชุมชน
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 

 


 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter