[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมฯ
 
 อบจ.ยะลา ร่วมถวายความอาลัย
 
 อบจ.เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยาน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559โดยมีญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.2559 หมวด่าครุภัณฑ์ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พศ.2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2559 กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
 อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 ท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 073-203613
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภากิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทีสอบตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสายงานฯ
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2558
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 การขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประกวดทุเรียน ไม้ผล ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนฯ
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter