[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานฯ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 ณ มัสยิดญันนาตุ้นนาอีม ม.3 บ.กาสัง ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ พบปะพูดคุยกับชาวบั้านในพื้นที่ ทางอบจ.ยังจัดกิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม.และกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อบจ.ยะลารับโล่ห์เกรียติคุณฯ

    วันนี้ 3 สค 59 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัยะลา เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์เกรียติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนการประเมินเกินร้อยละ 75  ทั้ง 4 ด้าน 

อบจ.ยะลาจัดโครงการการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุข แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙

          ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนามัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส ม.๓ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยร่วมพัฒนาทำความสะอาดมัสยิด ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ จาก อสม.ในเขตพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุข แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙

แจ้งประชาสัมพันธ์

อบจ.ยะลา ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมศาลาดูดวงจันทร์

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำโดยนายอับดุลเล๊าะ สะดะ เลขานุการนายก อบจ.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้ามาเยี่ยมชมศาลาดูดวงจันทร์บนยอดเขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
 

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น ๔

คณะกรรมการฯประชุมพิจารณาร่างข้อญัตติฯ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่สภาอบจ.ยะลา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 และได้กำหนดระยเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 11 และ15-16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

 อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอบจ.ชั้น 4 สนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการสภาอบจ. โทร 073-203613

อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนำฯ

          อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2259 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ด้านพิธีเปิดนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี มีชาวอสม.ทั้งจังหวัดร่วมงานจำนวน 5000 คน และมีกิจกรรมอีกมากมาย

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา

          อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพูธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2560

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ พัฒนาวันศาสนสถาน

          อบจ.ยะลาจัดโครงการอบจ.ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว และมีประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

อบจ.ยะลาจัดโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสูาชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดอิสลามเมียห์ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี"

          ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่โครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ ฯ และ Big Cleaning day ศาลาดูดวงจันทร์ ครั้งที่ 2

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 และ กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า ทาสี ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ เตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาชมพระจันทร์เสี้ยวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวัล และเป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1437 ณ เขาปาเร๊ะ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา  ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

อบจ.ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter