[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
แจ้งเปิดประชุมสภา

   อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา เข้ารับฟังการประชุมสภา อบจ.ยะลาในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กองกิจการสภา อบจ.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กองกิจการสภาอบจ อบจ.ยะลา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เป็นวิธีการและส่วนสำคัญหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประมวลภาพโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          อบจ.ยะลา กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน "อบจ.สัญจร สู่ชุมชน" คณะผู้บริหารร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และการดำเนินงานของอบจ.ยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ

          อบจ.ยะลาขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม หมู่ที่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมพัฒนาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั่ว

อบจ.ยะลา จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต่างๆในจังหวัดยะลา จัดงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559" ภายในงานมีการแสดงจากผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพร กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ การแสดงสินค้าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559ที่ผ่านมา นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำขณะทำงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ขอเชิญชวนฯประชาชนชาวยะลา ร่วมโครงการร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดตรีมิตร ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

อบจ.ยะลา ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปิดสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 10.00น. ที่ผ่านมา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 และญัตติอื่นๆ

มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา 2559

          เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม ที่ผ่านมา อบจ.ยะลา จัดโครงการมหกรรมคนรักษ์รถ รักยะลา ประจำปี 2559 เพือรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเงินภาษีจากการจดทะเบียนรถ และใช้ป้ายทะเบียนยะลาและสาขาเบตง สามารถนำมาพัฒนาจังหวัดได้ โดยภายในงานมีจัดขบวนพาเหรด จัดโชว์รถโบราณ มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ การแสดงบนเวที มินิมอเตอร์โชว์ โชว์การดริฟรถยนต์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก
 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์วันศุกร์ฯ

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดบากอมูสมุตตากีม หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ

อบจ.ยะลา ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559

          24 มีนาคม 2559 อบจ.ยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559 และปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนนํ้าสำหรับการอุปโภคบริโภค และขาดแคลนแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร โดยมีนายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนชาวยะลาร่วมใจสานสันพันธ์วันศุกร์

            อบจ.ยะลา  ขอเชิญชวนชาวยะลาร่วมโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ มัสยิดบากอมูสมุดตากีม หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องเรียน กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สัญจร สู่ชุมชน คณะผู้บริหาร ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินงานของอบจ.ยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา 2559

อบจ.ยะลา ร่วมการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

          17-18 มีนาคม 2559 อบจ.ยะลา นำโดย นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา, นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ , ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย จังหวัดยะลา (ฅนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ) ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
 

กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นกับผู้นำท้อง ถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา


          18 มีนาคม 2559 นายมุขตาร์  มะทา นายก อบจ.ยะลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นกับผู้นำท้อง ถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ พัฒนาศาสนถาน

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ วัดลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
         

วันท้องถิ่นไทย จังหวัดยะลา ประจำปี 2559

          18 มีนาคม 2559 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬาวันท้องถิ่นไทย (ฅนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ) ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กิจกรรม"มือน้อยเล่าเรื่อง สานสายใยรักในโลกเงียบ"ประจำปี 2559

          14มีนาคม2559 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กิจกรรม"มือน้อยเล่าเรื่อง สานสายใยรักในโลกเงียบ"ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรียาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter