แจ้งเปิดประชุมสภา อบจ.ยะลา

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมติกต่อได้ที่ 073-203613 

แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนาสถาน

         อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลาทุกท่านร่วมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองกองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 17 มันาคา 2560 ณ มัสยิกดารุลสลาม บ้านตันหยงกาลอ ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา สนใจสอบถามรายละเอียดไก้ที่ 073-203613

โรงเรียนลำพะยาฯ รับสมัครนักเรียน


โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์เปิดรับสมัครนักเรียน

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา

เมื่อวันที่ 2 มีค 60 อบจ.ยะลาเปิดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติอบจ.ยะลาเรื่องการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการห้องประชุมอบจ.ยะลา ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญํติอบจ.ยะลา เรื่องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.ยะลาจากผู้พักรร. พศ.2557แก้ไขเพิ่มเติมฯ และเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

           วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด วิสัยทัศน์ และนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาจังหวัด และเพื่อแสดงความอาลัย และถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดชุมพร
 

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักองค์กร ประจำปี 2560

          เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักองค์กร ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการเคารพธงชาติ พร้อมรับนโยบายจาก นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงออกถึงความรักชาติ สร้างความสามัคคี ความผูกพันธ์ในองค์กร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 ประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ติดต่อได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนศาสนสถาน

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลา นำโดยนายมุขตาร์ มะทา นายอบจ.ยะลา ข้าราราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ พัฒนาศาสนาสถาน โดยทำการถางป่า ทาสีรั้ว ตัดแต่งกิ้งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ณ มัสยิดเราฎอตุลญันนะ ม.ที่ 2 ต. สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ เวที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และกิจกรรมเวทีสนทนาการมส่วนร่วมของประชาชน 

อบจ.ยะลาขอเชิญชวนชาวยะลา

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดบ้านบาโงตือเงาะ ม.2 ต.บันนังสตา อ.เมือง จ.ยะลา อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตัดหญ้า ถางป่า ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ให้ดูสะอาดตา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพจากสาธารณสุขในพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย อีกทั้งยังมีเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลา

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนาสถาน

          เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เดินทางลงพื้นที่มัสยิดนูรูลนาอีม ม.8ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และวัดตาพะเยา ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ร่วมพัฒนาถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์

อบจ.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยฯ

          เมื่อวันที่ 18 มค 2560 ที่ผ่านมา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครองประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกค 2560 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

          อบจ.ยะลา นำโดย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายอาฮามะ สานอ ส.อบจ.ยะลา พื้นที่รับผิดชอบร่วมลงพื้นที่พัฒนาศาสนาสถาน ตามโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ในพื้นที่ มัสยิดเราฎอตุลยันนาตุล ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

อบจ.ยะลาจัดงานรักนีให้หนูสู่เด็กพิเศษ

  12/1/60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมงานวันเด็ก โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงาน รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ อาหาร เครื่องดื่มและของรางวัลมากมายเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กๆภายในงาน

อบจ.ยะลาขอเชิญชวนชาวยะลาลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter  
 
-->