[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนำฯ

          อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2259 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ด้านพิธีเปิดนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี มีชาวอสม.ทั้งจังหวัดร่วมงานจำนวน 5000 คน และมีกิจกรรมอีกมากมาย

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา

          อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพูธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2560

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ พัฒนาวันศาสนสถาน

          อบจ.ยะลาจัดโครงการอบจ.ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว และมีประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

อบจ.ยะลาจัดโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสูาชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดอิสลามเมียห์ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี"

          ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่โครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ ฯ และ Big Cleaning day ศาลาดูดวงจันทร์ ครั้งที่ 2

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 และ กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า ทาสี ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ เตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาชมพระจันทร์เสี้ยวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวัล และเป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1437 ณ เขาปาเร๊ะ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา  ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

อบจ.ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

อบจ.ยะลา จัดกิจรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1437

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำ ฮ.ศ.1437 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบจ.เข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ยะลา

แจ้งประชุมสภา อบจ.ยะลา


          อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ยะลา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์

อบจ.ยะลา มอบอินทผาลัมแก่เรือนจำกลาง

      วันนี้  8 มิย 59 อบจ.ยะลา มอบอินผาลัมให้แก่เรือนจำกลางจังหวัดยะลา โดยการนำของนายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาลาดูดวงจันทร์

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาลงพื่นที่ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสุขสูาชุมชน ประจำปี 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ ต้อนรับผู้ที่จะมาดูดวงจันทร์ เพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอน

อบจ.จัดโครงการเยาวชน ใจใส มือสะอาด รักชาติ ไร้คอรับชั่น

     เมื่อวันที่ 2 มิย 59 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาจัดโครงการ เยาวชนไทย ใจใส่ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอรัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยและเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ณ รร.ยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

          อบจ.ยะลาจะลงพื้นที่ ตามโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 จึงขอเชิญชวนชาวยะลาเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จังหวัดยะลา

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter