[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมฯ

อบจ.ยะลา ร่วมถวายความอาลัย

อบจ.เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยาน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559โดยมีญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.2559 หมวด่าครุภัณฑ์ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พศ.2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2559 กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 ท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาส่งมอบและเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจาเราะปะไตย

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจะเราปะไตย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนบ้านจะเราะปะไตย ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีประชาชนมากมายมาร่วมยินดี

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน

  อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม บ้าน กม .7 ม.4 และมัสยิดญามีอุลคอยรี กม.5 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานฯ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 ณ มัสยิดญันนาตุ้นนาอีม ม.3 บ.กาสัง ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ พบปะพูดคุยกับชาวบั้านในพื้นที่ ทางอบจ.ยังจัดกิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม.และกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อบจ.ยะลารับโล่ห์เกรียติคุณฯ

    วันนี้ 3 สค 59 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัยะลา เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์เกรียติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนการประเมินเกินร้อยละ 75  ทั้ง 4 ด้าน 

อบจ.ยะลาจัดโครงการการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุข แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙

          ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนามัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส ม.๓ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยร่วมพัฒนาทำความสะอาดมัสยิด ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ จาก อสม.ในเขตพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุข แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙

แจ้งประชาสัมพันธ์

อบจ.ยะลา ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมศาลาดูดวงจันทร์

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำโดยนายอับดุลเล๊าะ สะดะ เลขานุการนายก อบจ.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้ามาเยี่ยมชมศาลาดูดวงจันทร์บนยอดเขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
 

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น ๔

คณะกรรมการฯประชุมพิจารณาร่างข้อญัตติฯ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่สภาอบจ.ยะลา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 และได้กำหนดระยเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 11 และ15-16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

 อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอบจ.ชั้น 4 สนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการสภาอบจ. โทร 073-203613

อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนำฯ

          อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2259 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ด้านพิธีเปิดนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี มีชาวอสม.ทั้งจังหวัดร่วมงานจำนวน 5000 คน และมีกิจกรรมอีกมากมาย

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา

          อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพูธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2560

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter